Скороговорка 好孩子(Hǎo háizi) — «Хорошие детки» на китайском

张家有个小英子,王家有个小柱子, 张家的小英子,自己穿衣洗袜子,天天扫地擦桌子, 王家的小柱子,捡到一只皮夹子,还给后院大婶子。 小英子,小柱子,他们都是好孩子。 Hǎo háizi Zhāng jiā yǒu gè xiǎo yīngzi, wángjiā yǒu gè xiǎo zhùzi, Zhāng jiā de xiǎo yīngzi, zìjǐ chuān yī xǐ wàzi, tiāntiān sǎodì cā zhuōzi, Wángjiā de xiǎo zhùzi, jiǎn dào yī zhǐ píjiázi, hái gěi hòuyuàn dà shěnzi. Xiǎo yīngzi, xiǎo zhùzi, tāmen dōu shì hǎo háizi.

Скороговорка 好孩子(Hǎo háizi) — «Хорошие детки» на китайском Читать дальше »