Имена на китайском языке

Подборка имен с переводом на китайский язык.

  • Введите в поиске имя, если нужного имени не будет в нашем каталоге, пожалуйста сообщите нам ниже в комментариях, и мы добавим его в список.
  • Если в Вашем имени присутствует буква |Ё| например как в имени «АлЁна» в поиске нужно заменить|Ё| на букву |E|, «Алена»
  • Все имена взяты из разных источников, если вы считаете, что нашли ошибку и хотите внести корректировку в имя, то сообщите об этом в комментариях.
  • !Советуем! Воспользоваться поиском, искать имя без поиска будет затруднительно, в списке все имена в разброс.
  • В таблице на одной странице указано только 30 имен, чтобы посмотреть следующую страницу, перейдите по кнопке ниже.
На русскомНа китайскомПиньинь
Крис克里斯Kè lǐsī
мужское имя Женя 热尼亚rè ní yǎ
женское имя Женя 热尼娅rè ní yà
Саит, миф. Сет赛特sài tè
Вильдан维利丹 wéi lì dān 
Изабелла伊扎别尔拉yī zhā bié ěr lā
Даниил, Даниэль, Дэниэл丹尼爾dānní'ěr
Сергей谢尔盖xiè ěr gài
Айнура艾努拉ài nǔ lā
Бека贝科bèi kē
Максим马克西姆mǎkè xī mǔ
Бакытжан巴克特然bākè tè rán
Катя卡佳kǎ jiā
Владимир 弗拉基米尔Fú lā jī mǐ'ěr
Владик弗拉季克Fú lā jì kè
Игорь伊戈尔Yī gē ěr
Марк马尔克Mǎ'ěr kè
Виктор维克托Wéikètuō
Алена阿莲娜Ā lián nà
Александр亚历山大Yàlìshāndà
Антон安东Ān dōng
Марина玛丽娜 Mǎlì nà
Сергей谢尔盖Xiè ěr gài
Карина卡利娜Kǎ lì nà
Снежана斯涅扎娜Sī niè zhā nà
Юлия尤莉娅Yóu lì yà
Юлия尤丽亚yóu lì yà
Владислав弗拉季斯拉夫Fú lā jì sīlāfū
Индира英迪拉Yīng dí lā
Алина 阿琳娜Ā lín nà
Вова沃瓦Wò wǎ
Андрей安德烈 Ān dé liè
Екатерина叶卡捷琳娜  Yè kǎ jié lín nà
Влад弗拉德Fú lā dé
Света斯韦塔Sī wéi tǎ
Николай 尼古拉Ní gǔ lā
Яна亚娜à nà
Илона伊洛娜Yī luò nà
Кристина克里斯季娜Kè lǐsī jì nà
Ирина伊丽娜Yī lì nà
Коля科利亚Kē lì yǎ
Настя纳斯佳Nà sī jiā
Иван伊万Yī wàn
Иван伊凡Yī fán
Руслан鲁斯兰Lǔ sī lán
Алена 阿廖娜Ā liào nà
Саша萨沙Sà shā
Александр亚历山大Yàlìshāndà
Настя纳斯佳Nà sī jiā
Настя娜斯佳Nà sī jiā
Кристина克莉丝汀Kè lì sī tīng
Кристина克里斯季娜Kè lǐsī jì nà
Лера列拉Liè lā
Елена叶列娜Yè liè nà
Роза羅莎Luó shā
Роман罗曼Luómàn
Вика 维卡Wéi kǎ
Виктория维多利亚Wéiduōlìyǎ
Илья伊利亚Yīlì yǎ
Владик弗拉季克Fú lā jì kè
Люда柳达Liǔ dá
Рифкат立夫卡特Lìfū kǎtè
Аюша阿尤沙Ā yóu shā
Ева伊娃Yī wá
Фанис法尼斯Fǎ nísī
Варвара瓦尔瓦拉Wǎ'ěr wǎ lā
Наталья娜塔利亚Nà tǎ lì yǎ
Аяна阿亚娜Ā yà nà
Павел帕维尔Pà wéi'ěr
Паша帕沙Pà shā
Евгений叶夫格尼Yè fū gé ní
Леонид 列奥尼德Liè ào ní dé
Алина 阿琳娜Ā lín nà
Диана迪安娜Dí ānnà
София索菲娅Suǒfēiyà
Вика维卡Wéi kǎ
Рустам魯斯塔姆Lǔ sī tǎ mǔ
Дима迪玛Dí mǎ
Дима季马Jì mǎ
Динара迪娜拉Dí nà lā
Олеся奥雷西娅Ào léi xī yà
Сережа谢辽沙Xiè liáo shā
Тони托尼Tuōní
Никита尼基塔Ní jī tǎ
Роман罗曼Luómàn
Радель拉迭尓Lā dié ěr
Стас斯塔斯Sī tǎ sī
Сабина薩碧娜Sà bì nà
Галина加莉娜Jiā lì nà
Айталина爱塔里纳Ài tǎ lǐ nà
Надя纳迪娅Nà dí yà
Равиль拉维丽Lā wéi lì
Асема阿谢马Ā xiè mǎ
Ольга奥利加Ào lìjiā
Ольга奥丽加Ào lì jiā
Эдик叶季克Yè jì kè
Коля科利亚Kē lì yǎ
Ильхам伊利哈姆 Yīlì hā mǔ
Дмитрий德米特里Dé mǐ tè lǐ
Злата兹拉塔Zī lā tǎ
Даурен达乌刃Dá wū rèn
Артем阿尔乔姆Ā'ěr qiáo mǔ
Жибек日别克Rì biékè
Егор叶戈尔Yè gē ěr
Ярослав雅罗斯拉夫Yǎ luó sīlāfū
Анастасия阿娜斯塔西娅Ā nà sī tǎ xī yà
Кирилл基里尔Jī lǐ ěr
Виталий维塔利Wéi tǎ lì
Виктория维多利亚Wéiduōlìyǎ
Айсулу艾苏卢Ài sū lú
Люда柳达Liǔ dá
Ангелина安格莉娜Ān gé lì nà
Вячеслав维亚切斯拉夫Wéi yǎ qiè sīlāfū
Айсултан艾苏尔坦Ài sū ěr tǎn
Арюна阿留纳Āliú nà
Антонина安托尼纳Ān tuōní nà
Даниил 但以理Dàn yǐ lǐ
Даниил 丹尼尔Dānní'ěr
Данила丹尼拉Dān ní lā
Денис 丹尼斯Dānnísī
Денис 杰尼斯Jié nísī
Галя 嘎利娅Gā lì yà
Галя 加利亚Jiā lì yǎ
Галина加莉娜Jiā lì nà
Мика 米卡Mǐ kǎ
Меруерт梅鲁耶尔特Méi lǔ yé ěr tè
Лена列娜Liè nà
Сусанна, Сюзанна 苏桑娜Sū sāng nà
Азиза阿斯萨 Ā sī sà
Полина白琳娜Báilínnà
Полина巴丽娜Bā lì nà
Полина保利娜Bǎolì nà
Валерия瓦列丽娅Wǎ liè lì yà
Анатолий 阿纳托利Ā nà tuō lì
Марс马尔斯Mǎ'ěr sī
Мадина马季纳Mǎ jì nà
Валик 瓦利克Wǎ lìkè
Валерий瓦列里Wǎ liè lǐ
Жадыра扎德拉Zhā dé lā
Макар马卡尔Mǎ kǎ'ěr
Влад弗拉德Fú lā dé
Кристина 克里斯蒂娜Kèlǐsīdì nà
Кристина 克里斯季娜Kè lǐsī jì nà
Анастасия阿娜斯塔西娅Ā nà sī tǎ xī yà
Саня 萨尼亚Sà ní yǎ
Асия阿西亚Ā xīyǎ
Анастасия阿娜斯塔西娅Ā nà sī tǎ xī yà
Алексей阿列克谢Ā liè kè xiè
Есения耶谢尼亚Yé xiè ní yǎ
Савелий萨韦利Sà wéi lì
Тимур季穆尔Jì mù ěr
Юнир尤尼尔Yóu ní ěr
Андрес安德烈斯Ān dé liè sī
Зульфия俎尔菲娅Zǔ ěr fēi yà
Анна安娜Ānnà
Аня阿尼娅Ā ní yà
Эльвира埃尔维拉Āi ěr wéi lā
Олег奥列格Ào liè gé
Павлик帕夫利克Pà fū lìkè
Людмила柳德米拉Liǔ dé mǐ lā
Айнура艾努拉Ài nǔ lā
Назар纳扎尔Nà zhā ěr
Даня达尼亚 Dá ní yǎ
Ульяна乌里扬娜Wū lǐ yáng nà
Лев列夫Liè fū
Дияр季亚尔Jì yà ěr
Константин康斯坦丁Kāng sītǎn dīng
Тагир塔吉尔Tǎ jí'ěr
Ренат列纳特Liè nà tè
Арсений阿尔谢尼Ā'ěr xiè ní
Влада弗拉达Fú lā dá
Юрий尤里Yóu lǐ
Паола保拉Bǎo lā
Вита维塔Wéi tǎ
Вера薇拉Wēi lā
Снежана斯涅扎娜Sī niè zhā nà
Алиса爱丽丝Àilì sī
Алла阿尔拉Ā'ěr lā
Альбина阿莉宾娜Ālì bīn nà
Анжела安杰拉Ān jié lā
Валентина / Валя瓦连京娜Wǎ lián jīng nà
Варвара瓦尔瓦拉Wǎ'ěr wǎ lā
Василиса瓦西莉萨Wǎ xī lì sà
Вероника薇罗尼卡Wēi luō ní kǎ
Жанна让娜Ràng nà
Зина济娜Jì nà
Зоя卓娅Zhuō yà
Инна英娜Yīng nà
Инна尹娜Yǐn nà
Кира基拉Jī lā
Клавдия克拉夫季娅Kèlā fū jì yà
Клава克拉瓦Kèlā wǎ
Клара克拉拉Kèlā lā
Клариса克拉丽莎Kèlā lì shā
Ксения克谢尼娅Kè xiè ní yà
Лариса拉丽萨Lā lì sà
Леся廖夏Liào xià
Лидия / Лида莉季娅Lì jì yà
Лина莉娜Lì nà
Любовь柳博芙Liǔ bó fú
Люба柳芭Liǔ bā
Людмила柳德米拉Liǔ dé mǐ lā
Люда柳达Liǔ dá
Майя迈娅Mài yà
Маргарита玛尔加丽塔Mǎ ěr jiā lì tǎ
Маргарита玛格丽特Mǎ gé lì tè
Рита丽塔Lì tǎ
Марина玛丽娜Mǎlì nà
Мария玛丽亚Mǎlìyà
Маша玛莎Mǎ shā
Надежда娜杰日达Nà jié rì dá
Наташа娜塔莎Nà tǎ shā
Нина妮娜Nī nà
Нина尼娜Ní nà
Оксана奥克萨娜Ào kè sà nà
Раиса拉伊萨Lā yī sà
Светлана斯韦特拉娜Sī wéi tè lā nà
Таисия塔伊西娅Tǎ yīxī yà
Тамара塔玛拉Tǎ mǎ lā
Татьяна塔季娅娜Tǎ jì yà nà
Таня塔尼亚Tǎ ní yǎ
Тоня托尼亚Tuōní yǎ
Ульяна乌里扬娜Wū lǐ yáng nà
Фаина法伊娜Fǎ yī nà
Майя迈亚Mài yà
Мирослава米罗斯拉瓦Mǐ luósī lā wǎ
Дарья达丽娅Dá lì yà
Венера韦涅拉Wéi niè lā
Ника妮卡Nī kǎ
Розалина罗扎利纳Luō zhā lì nà
Милена米列娜Mǐ liè nà
Влас弗拉斯Fú lā sī
Булат布拉特Bù lā tè
Айдар艾达尔Ài dá'ěr
Леля廖利亚Liàolìyǎ
Арман阿尔曼Ā'ěr màn
Соня索尼亚Suǒní yǎ
Богдан波格丹Bō gé dān
Адам亚当Yàdāng
Лиза莉扎Lì zhā
Лиза丽萨Lì sà
Даша达莎Dá shā
Жандос然多斯Rán duō sī
Аружан 阿鲁然Ā lǔ rán
Илияс伊利亚斯Yīlì yǎ sī
Ксюша克秀莎 Kèxiù shā
Тая塔亚Tǎ yà
Рената列纳塔Liè nà tǎ
Гриша格里沙Gé lǐshā
ЧжанZhāng
Александра亚历山德拉Yà lì shān dé lā
Федор菲奥多尔Fēi ào duō ěr
Артур阿尔图Ā'ěr tú
Нурболат努尔博拉特Nǔ ěr bó lā tè
Смит斯米特Sī mǐ tè
Анфиса安菲萨Ān fēi sà
Натали纳塔利Nà tǎ lì
Гузеля古泽利亚Gǔ zé lì yǎ
Аслан阿斯兰Ā sī lán
Наиль奈利Nài lì
Витя维佳Wéi jiā
Серенко谢连科Xièliánkē
Григорий格里戈里 Gé lǐ gē lǐ
Костя科斯佳Kēsī jiā
Данара达纳拉Dá nà lā
Думан杜曼Dù màn
Семен谢苗Xiè miáo
Софья索菲娅Suǒfēiyà
Асем阿谢姆Ā xiè mǔ
Раимбек赖恩别克Lài ēn biékè
Ладон拉东Lā dōng
Содном索德诺姆Suǒ dé nuò mǔ
Ленар列纳尔Liè nà ěr
Лика利卡Lì kǎ
Тагир塔吉尔Tǎ jí'ěr
Рушан鲁尚Lǔ shàng
Равил拉维尔Lā wéi'ěr
Маржангул马尔然古尔Mǎ'ěr rán gǔ ěr
Димера季梅拉Jì méi lā
Юля尤利亚Yóu lì yǎ
Данияр达尼亚尔Dá ní yǎ ěr
Любовь柳博芙Liǔ bó fú
Иванка伊万卡Yī wàn kǎ
Лаура罗拉Luōlā
Айымгуль艾厄姆古利Ài è mǔ gǔ lì
Леша廖沙Liào shā
Эллона伊洛纳Yī luò nà
Кира基拉Jī lā
Сема谢马xiè mǎ
Айняш艾尼亚什Ài ní yǎ shén
Святослав斯维亚托斯拉夫Sī wéi yǎ tuō sīlāfū
Саржатмаа萨尔扎特马阿Sà ěr zhā tè mǎ ā
Анжелика安热里卡Ān rè lǐ kǎ
Лика莉卡Lì kǎ
Женис热尼斯Rè nísī
Куаныш库阿内什Kù ā nèi shén
Абдилманат阿布季尔马纳特Ābù jì ěr mǎ nà tè
Мила米拉Mǐ lā
Диляра季莉娅拉Jìlìyà lā
Фаридун法李敦Fǎ lǐ dūn
Виолетта维奥莱塔Wéi ào lái tǎ
Алуа阿卢阿Ā lú ā
Марианна玛丽安娜Mǎlì ānnà
Зилия兹利亚Zī lì yǎ
Максат马克萨特Mǎkè sà tè
Алмаз阿尔马滋Ā'ěr mǎ zī
Подписаться
Уведомить о
guest

0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии