Слоги — Пиньинь

Вы когда-нибудь задавались вопросом, как произносить китайское имя, такое как Ding Junhui (игрок в снукер). Это «ding jyoon-hway», а не «ding june-wee» или что-то подобное, или президент Китая: Xi Jinping … Это «sshee jin-ping», а не «zee» или «zeye» «jin-ping». См. Ниже для легкой помощи с произношением китайского (минус тоны) …

Существует всего 413 слогов общего пользования, которые представляют тысячи китайских иероглифов. Ниже приведена мгновенная ссылка между пиньинь (слева) и интуитивным английским произношением (справа) для каждого слога. Более половины пиньинь произносится так, как и следовало ожидать, но около половины остается не …

Произношение пиньинь обычно не зависит от тона, поэтому тональные маркеры здесь не отображаются. Однако есть 4 исключения. Когда pinyin de, ge, ne и zi имеют тоны от 1 до 4, они произносятся соответственно как «der», «ger», «ner» и «dzrr», но когда они имеют легкий тон (тон 5), они произносятся как «duh» «guh», «nuh» и «dzuh» соответственно.

a ah
ai eye
an an
ang ung
ao aow
ba bah
bai buy
ban ban
bang bung
bao baow
bei bay
ben bnn
beng bnng
bi bee
bian byen
biao byaow
bie byeah
bin bin
bing bing
bo bor
bu boo
ca tsah
cai tseye
can tsan
cang tsung
cao tsaow
ce tser
cei tsay
cen tsnn
ceng tsnng
cha chah
chai cheye
chan chan
chang chung
chao chaow
che cher
chen chnn
cheng chnng
chi chrr
chong chong
chou choh
chu choo
chua chwah
chuai chwhy
chuan chwan
chuang chwung
chui chway
chun chwnn
chuo chwor
ci tsrr
cong tsong
cou tsoh
cu tsoo
cuan tswan
cui tsway
cun tswnn
cuo tswor
da dah
dai deye
dan dan
dang dung
dao daow
de1-4 der
de5 duh
dei day
den dnn
deng dnng
di dee
dian dyen
diao dyaow
die dyeah
ding ding
diu dyoh
dong dong
dou doh
du doo
duan dwan
dui dway
dun dwnn
duo dwor
e er
ei ay
en nn
er urr
fa fah
fan fan
fang fung
fei fay
fen fnn
feng fnng
fo for
fou foh
fu foo
ga gah
gai geye
gan gan
gang gung
gao gaow
ge1-4 ger
ge5 guh
gei gay
gen gnn
geng gnng
gong gong
gou go
gu goo
gua gwah
guai gwhy
guan gwan
guang gwung
gui gway
gun gwnn
guo gwor
ha hah
hai hi
han han
hang hung
hao haow
he her
hei hay
hen hnn
heng hnng
hm hmm
hng hng
hong hong
hou hoh
hu hoo
hua hwah
huai hwhy
huan hwan
huang hwung
hui hway
hun hwnn
huo hwor
ji jee
jia jyah
jian jyen
jiang jyang
jiao jyaow
jie jyeah
jin jin
jing jing
jiong jyong
jiu jyoh
ju jyoo
juan jwen
jue jwhere
jun jyoon
ka kah
kai keye
kan kan
kang kung
kao kaow
ke ker
kei kay
ken knn
keng knng
kong kong
kou koh
ku koo
kua kwah
kuai kwhy
kuan kwan
kuang kwung
kui kway
kun kwnn
kuo kwor
lv lyoo
la lah
lai leye
lan lan
lang lung
lao laow
le ler
lve lyouair
lei lay
leng lnng
li lee
lia lyah
lian lyen
liang lyang
liao lyaow
lie lyeah
lin lin
ling ling
liu lyoh
long long
lou loh
lu loo
luan lwan
lun lwnn
luo lwor
m mm
ma mah
mai meye
man man
mang mung
mao maow
me muh
mei may
men mnn
meng mnng
mi mee
mian myen
miao myaow
mie myeah
min min
ming ming
miu myoo
mo mor
mou moh
mu moo
n nn
nv nyoo
na nah
nai neye
nan nan
nang nanng
nao naow
ne1-4 ner
ne5 nuh
nve nyouair
nei nay
nen nnn
neng nung
ng nng
ni nee
nian nyen
niang nyang
niao nyaow
nie nyeah
nin neen
ning ning
niu nyoh
nong nong
nou noh
nu noo
nuan nwan
nuo nwor
o or
ou oh
pa pah
pai peye
pan pan
pang pung
pao paow
pei pay
pen pnn
peng pnng
pi pee
pian pyen
piao pyaow
pie pyeah
pin pin
ping ping
po por
pou poh
pu poo
qi chee
qia chyah
qian chyan
qiang chyang
qiao chyaow
qie chyeah
qin chin
qing ching
qiong chyong
qiu chyoh
qu chyoo
quan chwen
que chwhere
qun chyoon
ran ran
rang rung
rao raow
re rer
ren rnn
reng rnng
ri rrr
rong rong
rou roh
ru roo
rua rwah
ruan rwan
rui rway
run rwnn
ruo rwor
sa sah
sai seye
san san
sang sung
sao saow
se ser
sei say
sen snn
seng snng
sha shah
shai sheye
shan shan
shang shung
shao shaow
she sher
shei shay
shen shnn
sheng shnng
shi shrr
shou shoh
shu shoo
shua shwah
shuai shwhy
shuan shwan
shuang shwung
shui shway
shun shwnn
shuo shwor
si srr
song song
sou soh
su soo
suan swann
sui sway
sun swnn
suo swor
ta tah
tai teye
tan tan
tang tung
tao taow
te ter
teng tnng
ti tee
tian tyen
tiao tyaow
tie tyeah
ting ting
tong tong
tou toh
tu too
tuan twan
tui tway
tun twnn
tuo twor
wa wah
wai why
wan wan
wang wung
wei way
wen wnn
weng wnng
wo wor
wu woo
xi sshee
xia sshyah
xian sshyen
xiang sshyang
xiao sshyaow
xie sshyeah
xin sshin
xing sshing
xiong sshyong
xiu sshyoh
xu sshyoo
xuan sshwen
xue sshwhere
xun sshyoon
ya yah
yan yen
yang yang
yao yaow
ye yeah
yi ee
yin yin
ying ying
yong yong
you yoh
yu yoo
yuan ywhen
yue yhwere
yun yoon
za dzah
zai dzeye
zan dzan
zang dzung
zao dzaow
ze dzer
zei dzay
zen dznn
zeng dznng
zha jar
zhai jeye
zhan jan
zhang jung
zhao jaow
zhe jer
zhei jay
zhen jnn
zheng jnng
zhi jrr
zhong jong
zhou joh
zhu joo
zhua jwah
zhuai jwhy
zhuan jwan
zhuang jwung
zhui jway
zhun jwnn
zhuo jwor
zi1–4 dzrr
zi5 dzuh
zong dzong
zou dzoh
zuan dzwan
zui dzway
zun dzwnn
zuo dzwor
zu dzoo

Подписаться
Уведомить о
guest

0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии